Bez kategorii

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Asystent rodziny

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach (ogłoszenie z dn. 1.02.2017 r.) wybrana została

 

Kinga Rozmarynowska, zam. Zegartowice.

 

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystent rodziny.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Kinga Rozmarynowska wykazała się podstawową znajomością przepisów prawa z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

Kierownik GOPS w Raciechowicach

                                                                                                      /-/ Barbara Romanczyk

Raciechowice, dnia 23 lutego 2017 r.

LISTA KANDYDATÓW

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO

 

Asystent rodziny

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 1. Agnieszka Podmokła, zam. Trzemeśnia
 2. Kinga Rozmarynowska, zam. Zegartowice

 

O  terminie przeprowadzenia ostatecznej procedury naboru kandydaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.

 

Raciechowice, dnia 22 lutego 2017 r.

Kierownik GOPS w Raciechowicach

                                                                                         /-/ Barbara Romanczyk

Punkt Konsultacyjno –Informacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach w 2017 roku realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

Punkt Konsultacyjno –Informacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach prowadzi Punkt Konsultacyjno –Informacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy.

Oferta Punktu skierowana jest do mieszkańców Gminy Raciechowice, którzy borykają się z problemami uzależnienia i przemocy w rodzinie.
W punkcie można zasięgnąć porady psychologa oraz pracowników socjalnych.
Wszystkie konsultacje i porady w Punkcie udzielane są nieodpłatnie.

TELEFON ZAUFANIA 12 37 25 243
czynny w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach
________________________________________
KONTAKT
Raciechowice 277 , siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 12 37 25 243

________________________________________
Pracownicy socjalni przyjmują codziennie(od poniedziałku do piątku) – w godz. od 8.00 – 10.00

Psycholog przyjmuje w godz. od 14.00 – 16.00 we wtorki po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym – 12 3725243, 12 3725211, pokój obok Biblioteki Publicznej w starym budynku UG

3, 10 styczeń 2017                                                                            4,18 lipiec 2017

21,28 luty 2017                                                                                  8,22 sierpień 2017

14, 28 marzec 2017                                                                           5,19 wrzesień 2017

11,25 kwiecień 2017                                                                          3,17,31 październik 2017

9,23 maj 2017                                                                                    7,21 listopad 2017

6,20 czerwiec 2017                                                                            5,19 grudzień 2017
________________________________________

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – 01.02.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  W RACIECHOWICACH

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

 1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
 1. obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
 2. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna

lub

 1. c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 1. d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;
 5. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
 1. Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:
 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność podejmowania decyzji,
 3. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
 4. poczucie odpowiedzialności.
 5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 7. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 11. kreatywność, odporność na stres.
 1.  Główne zadania asystenta rodziny reguluje Art. 15. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Wymagane dokumenty
 1. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
 4. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu);
 6. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej;
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenia (w załączeniu):

– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

– stwierdzające, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

 1. Dodatkowe informacje:
 1. praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy o pracę – ½ etatu;
 2. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona, a ponadto asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę Raciechowice;
 3. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 4. aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta na stanowisko asystenta rodziny”   w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej    w  Raciechowicach w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2017 roku. w godzinach od 7.30 do 15.30 – oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane;
 5. o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie – Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami;
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 3725211 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Raciechowice, dnia 1 luty 2017 r.

Załączniki do wykorzystania:
Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Nr 2 Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
       /-/ Barbara Romanczyk

Bezpieczny i aktywny senior

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię “Bezpieczny i Aktywny Senior”, mającą na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwościom aktywizacji osób starszych. Kampania m m.in. przeciwdziałać pojawiającym się działaniom prowadzonym na niekorzyść osób starszych (oszustwa, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc wobec osób starszych, dyskryminacja ze względu na wiek i inne).

INFORMACJA POPŻ

INFORMACJA POPŻ

logotypy - pz - 2014-2020

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wytyczne wprowadzające zmianę w kwalifikowaniu osób  do programu pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ.

PODWYŻSZENIU uległo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

– dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1268 zł

– dla  osoby w rodzinie 1028

co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (dotychczasowe kryteria wynosiły: dla osoby samotnej 951 zł, dla osoby
w rodzinie771 zł).

Mieszkańcy gminy Raciechowice zainteresowani uzyskaniem wsparcia w formie żywności, którzy obecnie nie korzystają z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Raciechowicach powinni się zgłosić do tut. Ośrodka w celu  uzyskania skierowania do odpowiedniej instytucji zajmującej się dystrybucją tej żywności.

Załączniki:

Zalacznik nr 5 do Wytycznych 2016 skier-OPS

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – 04.01.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach (ogłoszenie z dn. 04.01.2017 r.) nabór nie został rozstrzygnięty z uwagi na fakt iż jeden z kandydatów nie spełnił wszystkich wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze, a drugi kandydat zrezygnował z podjęcia zatrudnienia.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

/-/ Barbara Romanczyk

Raciechowice, dnia 27 stycznia 2017 r.

 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.
1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

a) obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
b) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna

lub

c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;
5. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
6. posiada co najmniej półroczne doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta rodziny,

2. Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:

1. wysoka kultura osobista,
2. umiejętność podejmowania decyzji,
3. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
4. poczucie odpowiedzialności.
5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
7. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
11. kreatywność, odporność na stres.

Główne zadania asystenta rodziny reguluje Art. 15. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Wymagane dokumenty

1. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
2. list motywacyjny;
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
4. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu);
6. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej;
7. własnoręcznie podpisane oświadczenia (w załączeniu):

– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
– stwierdzające, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

5. Dodatkowe informacje:

1. praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy o pracę – 1/2 etatu;
2. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona, a ponadto asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę Raciechowice;
3. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
4. aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta na stanowisko asystenta rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2017 roku. w godzinach od 7.30 do 15.30 – oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane;
5. o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie – Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami;
6. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 3725211 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Załączniki do wykorzystania:
Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Nr 2 Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze

Raciechowice, dnia 4 stycznia 2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

/-/ Barbara Romanczyk

Konkurs – Wolontariusz Roku

Rusza konkurs na Wolontariusza Roku 2016 – I edycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach  zaprasza osoby indywidualne  oraz organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze współpracujące
z wolontariuszami do wzięcia udziału w Konkursie „Wolontariusz Roku 2016”.

Konkurs stanowi doskonałą okazję do publicznej prezentacji sylwetek wolontariuszy wyróżniających się w naszej gminie. Umożliwia również promocję i popularyzację wyjątkowych postaw prospołecznych oraz interesujących akcji wolontaryjnych.

Kapituła Konkursu wyłoni 2 Laureatów konkursu (ucznia oraz osobę dorosłą).

Zgłoszenia można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciechowicach  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Termin zgłoszeń upływa 28 października 2016 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Grażyną Szczygieł, tel. (12) 37 25 242.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach programu “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu pomocy osobom w wieku 60+, po przebytej hospitalizacji”.

 

Załączniki:

formularz-zgloszeniowy-wolontariusz-roku-2016

regulamin-konkursu-wolontariusz-2016