Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Główny cel programu:

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Grupy docelowe:

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  oraz dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Realizowane zadania:

Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym (wyjściu w wybrane przez uczestnika miejsca, aktywnym zrobieniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury).

Efektem programu będzie:

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym możliwości prawa do niezależnego życia, zaktywizowanie osób niepełnosprawnych,  zniwelowanie u uczestników programu skutków niepełnosprawności, podniesienie samooceny i postrzegania własnej wartości u uczestników programu.

Dotacja:

Gmina Raciechowice otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  15452,00 zł na świadczenie usług asystenckich oraz  309,00 zł na pokrycie kosztów obsługi programu.