Program „Opieka 75+” – edycja 2022

Program „Opieka 75+” – dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w 2022 r.

Program jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, otrzymanych od Wojewody w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2022, w formie dotacji celowej.  Wysokość dotacji wynosi  49 698,00 zł, w ramach działu 852, rozdziału 85228, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Zaplanowane środki własne gminy przeznaczone na ten cel to 49 698,00 zł. Planowany całkowity koszt  zadania wyniesie 99 396,00 .

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w związku z realizacją Programu Opieka 75+na rok 2022. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art.6 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) a także tych, które pozostają w rodzinie. Program ma na celu zapewnienie ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych a także poprawę jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej; umożliwienie gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej; wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

W 2022 r. planuje się objąć wsparciem 6 osób w wieku 75 i więcej lat.