Nieodpłatna pomoc prawna

Nowe zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Zmieniona ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( tekst jednolity Dz. U z 2017 poz. 2030 z późn. zm) wprowadziła wiele udogodnień w dostępie do pomocy prawnej.

Obowiązująca dotychczas ustawa gwarantowała dostęp do usług prawniczych jedynie ściśle określonej grupie osób, które nie miały możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej ze względu na swój status materialny lub sytuację życiową. Od 1 stycznia 2019 r. następuje poszerzenie katalogu osób uprawnionych w taki sposób że uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

REJESTRACJA WIZYTY

Od stycznia 2019 r. przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu pod numerem Starostwa Powiatowego w Myślenicach (012) 274 97 59. W ramach telefonicznej rejestracji podana godzina jest godziną planowaną i może ulec zmianie.

  • Kobiecie która w jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością
  • Co do zasady porady udzielane są osobiście przez profesjonalnych prawników (adwokatów i radców prawnych) w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (np. obłożnie chorych) które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), którym może być udzielana nieodpłatna pomoc , także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Regulacja ta ma na celu dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach.

Z ważnych powodów kolejność udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej może ulec zmianie.

ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

  1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
  2. wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym – w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

 

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie myślenickim:

Pierwszy z punktów obsługiwany będzie przez radców Prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie i zlokalizowany zostanie w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5 (pok. nr 4)

Przewidywany harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Poniedziałek: od godz. 08:00 do godz. 12:00

Wtorek: od godz. 15:00 do godz. 19:00

Środa od godz. 08:00 do godz. 12:00

Czwartek od godz. 14:00 do godz. 18:00

Piątek od godz. 12:00 do godz. 16:00

 

Drugi z punktów obsługiwany będzie przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie i zlokalizowany zostanie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Rynku 26, 32-410 Dobczyce

Przewidywany harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 14:00

Wtorek od godz. 14:00 do godz. 18:00

Środa od godz. 14:00 do godz. 18:00

Czwartek od godz. 14:00 do godz. 18:00

Piątek od godz. 14:00 do godz. 18:00

 

Trzeci, Czwarty i Piąty z punktów , powierzone zostało organizacji pozarządowej „BARTEL” – Fundacji im. Profesora Kazimierza Bartla, z siedzibą przy ul. Smoluchowskiego 6/8, 30-083 Kraków. Punkty te obsługiwane będą przez Radców Prawnych/Adwokatów.

 

Punkty te zlokalizowane będą:

Gminie Lubień – lokal znajdujący się w Lubniu 50, 32-433 Lubień,

Gminie Siepraw – lokal znajdujący się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw oraz

Gminie Sułkowice – lokal znajdujący się w Rynku 1, 32-440 Sułkowice (budynek B),

Przewidywany harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

 

Gmina Lubień – lokal znajdujący się w Lubniu 50, 32-433 Lubień

Poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Wtorek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Środa od godz.12:00 do godz. 16:00

Czwartek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00

 

Gmina Siepraw – lokal znajdujący się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw

Poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 13:00

Wtorek od godz. 13:00 do godz. 17:00

Środa od godz. 9:00 do godz. 13:00

Czwartek od godz. 13:00 do godz. 17:00

Piątek od godz. 13.00 do godz. 17:00

 

Gmina Sułkowice – lokal znajdujący się w Rynku 1, 32-440 Sułkowice (budynek B)

Poniedziałek od godz. 13:00 do godz. 17:00

Wtorek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Środa od godz. 8:00 do godz. 12:00

Czwartek od godz. 8:00 do godz. 12:00

Piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00