Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie Powiatu Myślenickiego działa pięć punktów darmowej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a także nieodpłatna mediacja jako zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ma na celu zapewnienie osobom fizycznym jeszcze na etapie przedsądowym uzyskania porady prawnej lub wskazanie możliwości ugodowego załatwienia sporu bez konieczności występowania na drogę sądową.

Z porad może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Porady udzielane są osobiście przez profesjonalnych prawników ( adwokatów i radców prawnych) w wyznaczonych punktach.

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu 12 274 97 59 Starostwa Powiatowego w Myślenicach przeznaczonego do rejestracji wizyt do wszystkich punktów działających na terenie powiatu w godzinach pracy Urzędu.

Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (np. obłożnie chorych), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), którym może być udzielana nieodpłatna pomoc, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod podanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Regulacja ta ma na celu dotarcie z pomocą do grup osób z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach.

Osoby mające problem w komunikowaniu się przez telefon mogą zapisać się na wizytę drogą elektroniczną na adres: npp@myslenicki.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące darmowej pomocy prawnej, danych o telefonie kontaktowym do informacji i zapisów oraz wykaz punktów i godzin dyżurów znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach w linku: https://www.myslenicki.pl/index.php/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna2/793-zasady-korzystania-z-nieodplatnej-pomocy-prawnej

Dyżury specjalistyczne

Z początkiem 2022 roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji. Specjalizacją jest wskazanie dziedziny prawa lub innej problematyki, której dotyczy porada albo grupy osób uprawnionych do pomocy.

Wprowadzenie punktów specjalistycznych pozwala na zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia prawników nieodpłatnej pomocy oraz doradców obywatelskich na terenie szerszym niż ich macierzyste powiaty. Wiele z punktów specjalistycznych oferuje obecnie możliwość skorzystania z porady zdalnej, czyli przy użyciu środków komunikowania się na odległość, co pozwala na skorzystanie z pomocy specjalisty beneficjentom z całego kraju.

Analiza tematyki porad przeprowadzonych w poprzednich latach pozwoliła na zidentyfikowanie najistotniejszych dla beneficjentów nieodpłatnej pomocy dziedzin prawa. Należą do nich m.in. pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością oraz pomoc ofiarom przemocy wobec kobiet i dzieci. Punkty o takich właśnie specjalizacjach zostały utworzone obok punktów specjalizujących się w prawie spadkowym, kredytach frankowych, ubezpieczeniach, podatkach czy upadłości konsumenckiej.

Wykaz dyżurów specjalistycznych w punktach w całej Polsce znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Szczegółowe informacje na temat systemu nieodpłatnej pomocy znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc