Utrzymanie ośrodka – realizacja projektu socjalnego

Utrzymanie ośrodka – realizacja dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej  – dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – realizacja dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej – 2021

Wojewoda Małopolski przyznał w 2021 r. Gminie Raciechowice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości  25 956,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze I. projekty socjalne mające na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin – poprzez realizację projektu socjalnego dla rodzin z dziećmi korzystających z pomocy Ośrodka obejmującego spotkania edukacyjne i zajęcia.

Zaplanowane środki własne gminy przeznaczone na ten cel to 6 489,00 zł. Planowany całkowity koszt  zadania wyniesie 32445,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – realizacja dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej – 2020

Wojewoda Małopolski przyznał w 2020 r. Gminie Raciechowice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości  26 193,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze I. projekty socjalne mające na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin – poprzez realizację projektu socjalnego dla rodzin z dziećmi korzystających z pomocy Ośrodka obejmującego spotkania edukacyjne i zajęcia.

Środki własne gminy wydatkowane na ten cel to 6 548,26 zł. Planowany całkowity koszt zadania wyniósł 32 741,26 zł.

Celem projektu socjalnego jest:

–  zwiększenie wiedzy rodziców dotyczącej zaspokajania potrzeb dzieci oraz sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają  się w rodzinie,

– zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców,

– integracja rodziców z dziećmi, zacieśnienie więzi rodzic – dziecko,

– integracja z innymi rodzicami przeżywającymi  podobne  trudności i problemy,

– wsparcie i motywowanie rodzin do korzystania  z dostępnych systemowych  form wsparcia rodziny oferowanych przez gminę oraz powiat.

Przykładowy katalog planowanych  działań:

– grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem dla rodziców i dzieci,

– zajęcia z dietetykiem – promowanie zdrowego stylu życia,

–  spotkanie z prawnikiem

– spotkanie z pielęgniarką (higiena i profilaktyka),

– zajęcia edukacyjno – warsztatowe wspólne dla rodziców i dzieci,

– zajęcia taneczne wspólne dla rodziców i dzieci,

– zajęcia kulinarne dla rodziców i dzieci,

– poradnictwo pracownika GOPS.

Spotkania będą odbywać się w soboty, na terenie gminy Raciechowice.