Świadczenie rodzicielskie

Od 1 stycznia 2016 r, obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie.

1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

 

Dlatego z tego nowego świadczenia mogą skorzystać między innymi:

  • studenci,
  • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),
  • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

 

O przyznanie świadczenia mogą również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

 

Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 

Świadczenie wynosi 1 tys. zł miesięcznie netto.

 

Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni – trójki, 69 tygodni – czwórki, a przy piątce i więcej – 71 tygodni.

 

Ważne:

* jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7 lat. W momencie kiedy dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia

Kto nie skorzysta ze świadczenia?

  • osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;

  • w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;

  • nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń – z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to
w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne dla osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego:

Od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto świadczeń z tytułu zasiłku macierzyńskiego nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł miesięcznie.

Uwaga!

Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin,
w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.

Więcej informacji:

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Polityka rodzinna/prawo/Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz niektorych innych ustaw Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r. poz. 1217.pdf

Wzór wniosku:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/rozporzadzenie-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-z-dnia–8-grudnia-2015-r-w-sprawie-postepowania-w-sprawach-o-swiadczenia-rodzinne/