Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach – 2024 rok

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach – 2024 rok

Wojewoda Małopolski zgodnie z umową nr  305/OPS/2024 z dnia 21.02.2024 r. przyznał Gminie Raciechowice  środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 66 257 zł  w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej), w tym kwotę:

1) 51 806 zł – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej;

2) 14 451 zł – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023 do wykorzystania w okresie od 01-01-2024 do 31-12-2024r.

Planowany całkowity  koszt realizacji zadania w roku 2024 wynosi 551 736,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą m.in. takich zadań jak:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 • dożywianie dzieci
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

oraz finansowanie obszarów działań służące rozwojowi pomocy społecznej m.in.:

 • realizacja projektów socjalnych (obejmujące np. wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów, wsparcie i aktywizację osób niepełnosprawnych, rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin, w tym kontynuację projektów z lat poprzednich)
 • realizacja dodatkowych zadań wynikających  z rozeznanych potrzeb gminy (np. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa)
 • podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych,  w tym w zakresie sprawozdawczości
 • podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych
 • podniesienie jakości usług świadczonych przez OPS  w szczególności poprzez zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego do świadczenia pracy socjalnej.
 • realizacja zadań wynikających z ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z wyłączeniem remontów.

Okres realizacji zadania ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2024 roku

2) zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2024 roku