Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej i polega na udzielaniu pomocy żywnościowej, która powinna zaspokoić podstawowe potrzeby w tym zakresie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ ma się przyczynić się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Rolą GOPS w Raciechowicach jest  kwalifikowanie osób do otrzymania żywności i wydawanie skierowań do organizacji zajmujących się ich dystrybucją . Zatem aby otrzymać żywność należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej o wystawienie skierowania. Na skierowaniu  wskazane będzie miejsce odbioru żywności.

 

PODPROGRAM  2020:

Zasady kwalifikowania osób:

– dochód osoby/rodziny nie przekroczenie 220 %  kryterium dochodowego:

  • 1542,20zł netto dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1161,60 zł netto dla osoby w rodzinie

– osoby bezdomne nie potrzebują skierowania, mogą bezpośrednio zgłaszać się do organizacji zajmującej się dystrybucją żywności.