Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

NAZWA PROGRAMU:  Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

DOFINANSOWANIE: 154 377,00  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 154 377,00

Czas realizacji Programu: 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że przystąpił do realizacji Programu  ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –  edycja 2022 finansowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:        

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce;
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawnościach do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Gmina Raciechowice otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 151 350,00 zł na świadczenie usług asystenckich oraz 3 027,00 zł na pokrycie kosztów obsługi programu.