Program „Opieka 75+”

Program „Opieka 75+” – dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w 2021 r.

Program jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, otrzymanych od Wojewody w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2021, w formie dotacji celowej.  Wysokość dotacji wynosi  29 988,00 zł, w ramach działu 852, rozdziału 85228, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Zaplanowane środki własne gminy przeznaczone na ten cel to 29 988,00 zł. Planowany całkowity koszt  zadania wyniesie 59 976,00 .

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2021. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art.6 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) a także tych, które pozostają w rodzinie. Program ma na celu zapewnienie ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych a także poprawę jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej; umożliwienie gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej; wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

W ramach programu złożono zapotrzebowanie na środki finansowe na realizację programu w celu kontynuacji usług opiekuńczych u osób objętych w uprzednich latach oraz realizację u nowo objętych w 2021 r. Program jest koordynowany w gminie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez organizację usług opiekuńczych, składanie sprawozdań w CAS. Planuje się objąć wsparciem 6 osób w wieku 75 i więcej lat.

Program „Opieka 75+” – dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w 2020 r.

Program był dofinansowany ze środków budżetu państwa, otrzymanych od Wojewody w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2020, w formie dotacji celowej.  Wysokość dotacji wyniosła  7 912,50 zł, w ramach działu 852, rozdziału 85228, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Środki własne gminy wydatkowane na ten cel to 7 912,50 . Całkowity koszt  zadania wyniósł 15 825,00 .

Program „Opieka 75+” – dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w 2019 r.

Program był dofinansowany ze środków budżetu państwa, otrzymanych od Wojewody w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2019, w formie dotacji celowej.  Wysokość dotacji wyniosła  8 876,17 zł, w ramach działu 852, rozdziału 85228, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Środki własne gminy wydatkowane na ten cel to 8 876,17 . Całkowity koszt  zadania wyniósł 17 752,34 .