DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności


Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gopsraciechowice.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-14

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-01

Deklarację sporządzono dnia 2020-12-01 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika GOPS  w Raciechowicach.

Strona  internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo
  • zamieszczone na stronie informacje publiczne w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach

32-415 Raciechowice 277

tel: 12  37-25-211
fax:  12 37-25-200

gops@raciechowice.pl


Ułatwienia na stronie internetowej

Strony internetowa posiada następujące ułatwienia m.in.:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • zmiana czcionki na przyjazną dla dyslektyków
  • akcesoria ułatwiające czytanie
  • mapa strony

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Raciechowicach.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na parterze. Wejście do budynku znajduje się od strony drogi, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz brak jest oznaczeń w alfabecie Braill’a. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Zapewnienie osobom słabo słyszącym oraz głuchoniemym metody komunikacji przy załatwianiu spraw.

Przed budynkiem znajduje się parking na którym znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe (oznaczony znakiem informacyjnym pionowym), wyłożony kostka brukową bez wybojów umożliwiający swobodne poruszanie się.  Na parkingu wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (miejsce oznaczone znakami poziomymi).
Z parkingu do budynku urzędu prowadzi droga dojazdowa i chodnik (krawężnik do wysokości ok.10 cm).

Do siedziby GOPS prowadzi 1 wejście. Usytuowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi dojazdowej i chodnika. Wejście do budynku możliwe jest schodami oraz podjazdem dla wózków znajdującym się przy schodach – brak poręczy na podjeździe.  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nieoświetlone. Strefa wejścia przed drzwiami głównymi szeroka, umożliwiająca swobodne poruszanie się i koncentrowanie osób. Wejście zadaszone. Drzwi pełne, nie przeszklone, szerokie umożliwiające swobodne wejście, otwierane na klamkę.

Na siedzibę GOPS składają się następujące pomieszczenia: przedsionek, 3 pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne oraz WC.

W przedsionku za drzwiami wejściowymi znajduje się mały hol. Ustawione są tam krzesła dla osób oczekujących, zamieszczone tablice informacyjne (wizualne) oraz stanowisko do obsługi bezpośredniej, w tym osób ze szczególnymi potrzebami, niepełnosprawnymi, gdzie można uzyskać informacje głosowe o sposobie i możliwości załatwienia sprawy w GOPS.  

Pomieszczenia biurowe z możliwością obsługi osób niepełnosprawnych, brak progów, drzwi otwierane na klamkę. Pomieszczenia oznaczone tabliczkami (przy drzwiach) – tabliczki w kontrastowych kolorach (brak alfabetu Braill’a, brak wypukłych liter).

WC  przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez pracowników GOPS.  Najbliższe WC dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się w części budynku  zajmowanej przez Urząd Gminy, go którego prowadzi odrębne wejście z zewnątrz budynku – brak ciągu komunikacyjnego łączącego  GOPS z Urzędem Gminy. w tym  WC znajdują się 2 kabiny w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Drzwi szerokie, otwierane na klamkę, bezprogowe. Na podłodze gres, na ścianach płytki ceramiczne szkliwione.

Wszystkie pomieszczenia w GOPS są  oświetlone, ściany pomalowane w jasnym beżowym lub białym  kolorze, bezprogowe,  podłoga wyłożona płytkami gresowymi (brak kontrastowych kolorów).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest  Grażyna Szczygieł, grazyna.szczygiel@raciechowice.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 12 37 25 242.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich     https://www.rpo.gov.pl/