Utrzymanie ośrodka – dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach w 2021 r.

Wojewoda Małopolski przyznał w 2021 r. Gminie Raciechowice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 58065,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Zaplanowane środki własne gminy przeznaczone na ten cel to 291 908 zł. Planowany całkowity koszt  zadania wyniesie 349 973,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak m.in.:

– udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

– dożywianie dzieci

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach w 2020 r.

Wojewoda Małopolski przyznał w 2020 r. Gminie Raciechowice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 59 249,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Zaplanowane środki własne gminy przeznaczone na ten cel to 252 201,15 zł. Planowany całkowity koszt  zadania wyniesie 311 450,15 zł.

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach w 2019 r.

Wojewoda Małopolski przyznał w 2019 r. Gminie Raciechowice środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 62 794,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Zaplanowane środki własne gminy przeznaczone na ten cel to 261 340,88 zł. Planowany całkowity koszt  zadania wyniesie 324 134,88 zł.