Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Przyznanie usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane z urzędu. Wymiar, zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego w oparciu o:

1) ocenę sytuacji bytowej, w tym potrzeb wnioskodawcy,

2) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy,

3) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę,

4) posiadane środki finansowe w budżecie gminy na ten cel.

Usługi opiekuńcze przyznawane są w formie decyzji administracyjnej szczegółowo określającej:

– okres, wymiar i zakres świadczonych usług,

– aktualnie obowiązującą cenę godziny usług,

– odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę za ich realizację,

– miejsce świadczenia.

Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie. Wysokość odpłatności w % za świadczone usługi określana jest na podstawie poniżej zamieszczonej  tabeli:

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w 2023 roku wynosi 38,00 zł (100%).

TABELA USŁUGI OPIEKUŃCZE odpłatność od 01.01.2022 r

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w 2022 roku wynosi 33,00 zł (100%).

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w 2021 roku wynosi 28,00 zł (100%).

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w 2020 roku wynosił 25,00 zł (100%).

Druk zaświadczenia w przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych:

Zaświadczenie lekarskie – usługi opiekuńcze