Dom Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W momencie uzyskania wolnego miejsca w domu pomocy społecznej, wydawana jest decyzja o umieszczeniu w konkretnym Domu.

Wywiad środowiskowy alimentacyjny przeprowadzany jest u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz klienta. Wywiad alimentacyjny ma na celu ustalenie możliwości zapewnienia przez rodzinę opieki osobie ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki – ustalenie wysokości opłat za dom pomocy społecznej.

Zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

– mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

– małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową podpisaną z Kierownikiem GOPS;

– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

– pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.

– dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy oraz rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób zobowiązanych do alimentacji.

– zaświadczenie o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

– w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – postanowienie o ubezwłasnowolnieniu.

– w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

– kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.

-pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu „bez zgody”.

– oświadczenie o stanie majątkowym.

– oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

– oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

– pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

– wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych, w załączeniu potwierdzenie wysokości dochodów.

– opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

– w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.