Program ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –  edycja 2023

NAZWA PROGRAMU:  Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

DOFINANSOWANIE: 155 142,00  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 155 142,00 zł

Czas realizacji Programu: 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że przystąpił do realizacji Programu  ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –  edycja 2023 finansowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  1. dzieci do 16.roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Gmina Raciechowice otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 152100,00 zł na świadczenie usług asystenckich oraz 3 042,00 zł na pokrycie kosztów obsługi programu.