Author Archive: redaktor

INFORMACJA  – BEZPŁATNA KOLONIA w GORLICACH

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty jest organizatorem bezpłatnych 10-dniowych kolonii dla dzieci z terenu województwa małopolskiego.

Dla gminy Raciechowice przyznano 4 miejsca.    

Bezpłatne dziesięciodniowe kolonie zostaną zorganizowane na terenie powiatu gorlickiego, w miejscowości Gorlice, adres zakwaterowania: Internat Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 16a, 38-300 Gorlice. 

Termin kolonii:  22.07.2024 – 31.07.2024r.

(Informacje na temat miejsca zbiórki, godziny wyjazdu i przyjazdu zostaną podane do 5 dni przed kolonią.)

Kwalifikacja uczestników kolonii odbywa się zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty w Krakowie: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, w wieku od 8 lat do ukończenia 14 lat, zamieszkałe na terenie woj. małopolskiego, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku.

Pierwszeństwo w skorzystaniu z wypoczynku mają dzieci:

– objęte pieczą zastępczą

– pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, samotnie wychowywanych w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.).

– z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujących w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium odchodowego określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. 674 zł na osobę w rodzinie (Dz. U. z 2023 r. poz. 390). Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa powyżej, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika wypoczynku wypełnionej karty kwalifikacyjnej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach lub telefonicznie  12 37 25 211 w terminie do 30.06.2024 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (tylko 4) przy kwalifikacji będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje oraz plan kolonii zamieszczamy poniżej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

„Rodzina zastępcza to też rodzina. I Ty możesz ją stworzyć” Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach będące Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie myślenickim, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

Obecnie na terenie naszego powiatu funkcjonuje 14 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 30 podopiecznych. Niestety to wciąż zbyt mała liczba rodzinnych form pieczy zastępczej, aby zapewnić opiekę i wsparcie dzieciom z powiatu myślenickiego w przypadku niemożności wychowywania się w rodzinach biologicznych. W związku z tym zwracamy się do osób, które mają chęć i gotowość by stworzyć bezpieczne środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci pozbawionych opieki ich własnych rodziców o rozważenie możliwości podjęcia się tej roli.

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Rodzicem zastępczym może zostać każdy, niezależnie od stanu cywilnego:

 • małżonkowie,
 • osoby niepozostające w związku małżeńskim.

Jakie warunki należy spełniać?

Przede wszystkim trzeba mieć pragnienie pracy z dziećmi, gotowość do działania, do podejmowania wyzwań, cierpliwość i ogromne serce. Oczywiście są również wymogi formalne, o których mówi szczegółowo m.in. art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z przepisami rodzicami zastępczymi mogą zostać osoby, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeżeli dotyczy);
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 • posiadają stałe źródło utrzymania (dotyczy rodzin niezawodowych);
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 • zaświadczeniem lekarskim (wystawionym przez lekarza POZ),
 • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia tej funkcji (wystawioną przez psychologa);
 • dodatkowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Więcej informacji na temat rodzicielstwa zastępczego oraz procedury kwalifikowania do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice, tel. 12 274 98 10, 274 98 13,pcpr@myslenicki.pl

18 CZERWIEC 2024 r. – WEBINARIUM DLA SENIORÓW I ICH OPIEKUNÓW

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria…

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.

W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 23.05.2024 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach będzie nieczynny w związku z udziałem pracowników w szkoleniu.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA – KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Szczegółowe informacje na temat organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras kolonii znajdują się poniżej: