Author Archive: redaktor

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIECHOWICACH DO 20 PAŹDZIERNIKA 2021 PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Wsparcie w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wyjściu do urzędu czy teatru – rola asystenta osobistego dla osoby z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważna. Pozwala wieść bardziej aktywne, bardziej niezależne i samodzielne życie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach od czerwca 2021 r. realizuje Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” i zamierza go kontynuować w 2022r.

Prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt osobisty z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach lub telefoniczny – nr 12 3725211, w terminie do dnia 20 października 2021 r. do godziny 15.30.

KTO MOŻE UZYSKAĆ WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU:

• Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

• Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

USŁUGI ASYSTENTA W SZCZEGÓLNOŚCI MOGĄ POLEGAĆ NA:

1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

3. załatwianiu spraw urzędowych;

4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Niniejsza informacja służy diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania w 2022 r.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Dokumenty:

Informacja o projekcie “Małopolski e-Senior” – szkolenia z kompetencji informatycznych

Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej z Nowego Sącza realizuje projekt „Małopolski e-Senior” – szkolenia z kompetencji informatycznych, który obejmuje teren niemal całej Małopolski i prowadzi rekrutację na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w Internecie dla osób, które ukończyły 60. rok życia. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, a udział w nim jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do skorzystania ze szkoleń.

Szczegółowe informacje:

Żywność z Banku Żywności – informacja o ostatniej dostawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje

o ostatnim w tym roku odbiorze żywności z Banku Żywności

w dniu 17 września 2021 r. (piątek)

w godz. od 10.00 do 12.00

w Spółdzielni “GRODZISKO” w Raciechowicach

(żywność będzie wydawana wyłącznie w tym dniu).

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od realizatora data i godzina odbioru może ulec zmianie. Prosimy śledzić na bieżąco informacje na stronie internetowej GOPS w Raciechowicach: gopsraciechowice.pl

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa prosimy, aby podczas odbioru żywności zachować dystans co najmniej 1,5 m oraz nosić maseczki.

Informacje szczegółowe można uzyskać w GOPS Raciechowice oraz pod numer  tel. 12 37 25 242

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myślenicach

Szczegółowe informacje dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myślenicach można uzyskać tutaj: https://www.myslenicki.pl/index.php/dla-mieszkanca/poradnik-interesanta/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/245-orzekanie-o-niepelnosprawnosci-i-stopniu-niepelnosprawnosci. Na podanej stronie można również pobrać niezbędne druki.

Druki można także pobrać z naszej strony, zakładka wnioski do pobrania: https://gopsraciechowice.pl/2019/06/26/wnioski-do-pobrania/.

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach  nawiąże współpracę z osobami chętnymi do podjęcia pracy w charakterze opiekunki (opiekuna) osób starszych i niepełnosprawnych (świadczenie pracy w formie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Raciechowice).

Szczegóły pod nr tel.  12 37 25 211 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277.

Informacje o Programie “Posiłek w szkole i w domu” – posiłki dla dzieci i młodzieży w przedszkolu i w szkole od 1 września

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach w ramach realizacji Programu “Posiłek w szkole i w domu” przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc w formie  jednego gorącego posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu oraz dla osób samotnych, starszych spełniających kryteria,  od 1 września 2021

Jak uzyskać pomoc w formie posiłku z pomocy społecznej?

Spełnione kryterium dochodowe:

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dożywiania:

 • dla osoby samotnie gospodarującej  –  1 051,50 zł
 • na osobę w rodzinie – 792 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej posiłek jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej – w myśl art.7 ustawy o pomocy społecznej udziela się pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa

2) sieroctwa

3) bezdomności

4) bezrobocia

5) niepełnosprawności

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby

7) przemocy w rodzinie

8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

13) alkoholizmu lub narkomanii

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wniosek o pomoc należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach.

Do wniosku o pomoc należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku – wniosek złożony w sierpniu 2021 dochody za miesiąc lipiec 2021 (analogicznie wniosek złożony we wrześniu 2021 r.  dochody za sierpień 2021 itd.) m.in.:

 • zaświadczenie o zarobkach  (zawierający informacje o kwotach: brutto, netto, składki, podatek),
 • odcinek lub decyzję o wysokości renty /emerytury z ZUS lub KRUS,
 • kserokopia nakazu płatniczego dot. wysokości powierzchni gospodarstwa rolnego (2021 r. – jeżeli osoba lub rodzina go posiada )
 • odcinek potwierdzający opłacenia składki w KRUS za III kwartał 2021 r.
 • oświadczenie o dochodach z prac dorywczych wszystkich członków rodziny
 • zaświadczenia lub oświadczenia o pozostałych dochodach rodziny niezależnie od źródła ich uzyskiwania
 • rachunki potwierdzające wydatki np. za energię elektryczną, wodę, gaz, śmieci, opał, zakup lekarstw (faktura imienna) i leczenia, opłaty za raty kredytów i pożyczek,  wydatki potwierdzające remonty w domu (faktury i rachunki), itp.;
 • ponadto zaświadczenie od lekarza potwierdzające problemy zdrowotne danego członka rodziny;
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodziny.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (“zasady ogólne”) ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości: przychodu; kosztów uzyskania przychodu; różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza; odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;  należnego podatku; odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej

– dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zaświadczeniu z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy tj. 2020 przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

2) wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (“ryczałt”) – ustala się na podstawie:  zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania, dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz kwoty zadeklarowanej w oświadczeniu tej osoby.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Raciechowicach telefonicznie pod numer telefonu:

 • 12 37 25 242 – miejscowości: Raciechowice, Komorniki, Poznachowice Górne,
 • 12 37 25 206 – miejscowości: Gruszów, Krzesławice Zegartowice, Sawa, Bojańczyce, Dąbie
 • 12 37 25 243 – miejscowości: Czasław, Żerosławice, Kawec, Krzyworzeka, Kwapinka, Mierzeń

Pracownicy socjalni przyjmują wnioski o pomoc w formie dożywiania codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00.

Z uwagi na nadal panującą epidemię koronawirusa prosimy, aby podczas wizyty w siedzibie GOPS posiadać maseczki.

300 PLUS – DYŻUR PRACOWNIKÓW ZUS W URZĘDZIE GMINY RACIECHOWICE

W związku z licznymi zapytaniami dot. składania wniosków o świadczenie Dobry Start informujemy, że od 1 lipca 2021r. zadanie to jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby usprawnić przyjmowanie wniosków, w dniu 3 sierpień 2021r. w Urzędzie Gminy Raciechowice (sala konferencyjna), w godzinach od 9-13, będą dyżurować pracownicy ZUS, którzy udzielą pomocy w złożeniu wniosku. Rodzice, którzy chcą skorzystać z pomocy, muszą posiadać:

• dowód osobisty,

• numery PESEL dzieci,

• numer telefonu komórkowego,

• adres mailowy,

• orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,

• nazwę i adres szkoły, do której dziecko uczęszcza,

• numer rachunku bankowego, na który będzie wypłacone świadczenie.

INFORMACJE – stypendium szkolne

Program pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022 – stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje osoby zainteresowane ubieganiem się o pomoc materialną o charakterze socjalnym  (stypendium szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raciechowice w roku szkolnym 2021/2022, że refundacji podlegać będą koszty zakupu podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków (zamieszczony poniżej)  poniesione od 1 lipca 2021 r. na podstawie  następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty.

Planowana kwota stypendium szkolnego dla 1 ucznia  wynosi 100,00 zł miesięcznie ( na okres od września do grudnia planowana kwota wsparcia 4 x 100,00 zł = 400,00 zł) – kwota wsparcia może ulec zmianie ze względu na liczbę złożonych wniosków oraz kwotę otrzymanej na ten cel dotacji.

W związku z powyższym osoby zainteresowane będą mogły składać  wnioski od 1 września 2021 r. do  15 września 2021 r. w siedzibie GOPS w Raciechowicach.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 37 25 242.

Informacje dodatkowe:

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (528,00 zł na osobę w rodzinie, dochody z miesiąca sierpień 2021 r.)
 3. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.
 4. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

5. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

Dokumenty:

UCHWAŁA – Stypendium szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnegoPobierz

katalog_wydatków rok szkolny 2021-2022Pobierz

Ustawa o pomocy społecznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1507

STEGNA – KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Biuro Rady Krajowej NSZZ RI “Solidarność” przekazało informację o możliwości wysłania dziecka rolnika na kolonię. WARUNEK: przynajmniej jedno z rodziców ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie.

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 501 939 072