Author Archive: redaktor

INFORMACJA

 W Sylwestra Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach będzie czynny do godz. 13:00

 

Informujemy, że 31 grudnia 2020 roku (Sylwester) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach będzie czynny do godziny 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Program “Posiłek w szkole i w domu” – INFORMACJE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach w ramach realizacji Programu “Posiłek w szkole i w domu” przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc w formie  jednego gorącego posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu oraz dla osób samotnych, starszych spełniających kryteria,  od 1 stycznia 2021

Jak uzyskać pomoc w formie posiłku z pomocy społecznej?

Spełnione kryterium dochodowe:

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dożywiania:

 • dla osoby samotnie gospodarującej  –  1 051,50 zł
 • na osobę w rodzinie – 792 zł

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej posiłek jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej – w myśl art.7 ustawy o pomocy społecznej udziela się pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa

2) sieroctwa

3) bezdomności

4) bezrobocia

5) niepełnosprawności

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby

7) przemocy w rodzinie

8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

13) alkoholizmu lub narkomanii

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Wniosek o pomoc należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach.

Do wniosku o pomoc należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku – wniosek złożony w grudniu 2020 dochody za miesiąc listopad 2020 (analogicznie wniosek złożony w styczniu 2021 r.  dochody za grudzień 2020 itd.) m.in.:

 • zaświadczenie o zarobkach  (zawierający informacje o kwotach: brutto, netto, składki, podatek),
 • odcinek lub decyzję o wysokości renty /emerytury z ZUS lub KRUS,
 • kserokopia nakazu płatniczego dot. wysokości powierzchni gospodarstwa rolnego (za 2020 r. lub 2021 r. – jeżeli osoba lub rodzina go posiada )
 • odcinek potwierdzający opłacenia składki w KRUS za IV kwartał 2020 r.
 • oświadczenie o dochodach z prac dorywczych wszystkich członków rodziny
 • zaświadczenia lub oświadczenia o pozostałych dochodach rodziny niezależnie od źródła ich uzyskiwania
 • rachunki potwierdzające wydatki np. za energię elektryczną, wodę, gaz, śmieci, opał, zakup lekarstw (faktura imienna) i leczenia, opłaty za raty kredytów i pożyczek,  wydatki potwierdzające remonty w domu (faktury i rachunki), itp.;
 • ponadto zaświadczenie od lekarza potwierdzające problemy zdrowotne danego członka rodziny;
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodziny.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (“zasady ogólne”) ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości: przychodu; kosztów uzyskania przychodu; różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza; odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;  należnego podatku; odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej

– dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zaświadczeniu z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy (2019 – wniosek złożony w grudniu 2020, za rok 2020 – wniosek złożony w styczniu 2021) przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

2) wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (“ryczałt”)ustala się na podstawie:  zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania, dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz kwoty zadeklarowanej w oświadczeniu tej osoby.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Raciechowicach telefonicznie pod numer telefonu:

 • 12 37 25 242 – miejscowości: Raciechowice, Komorniki, Poznachowice Górne,
 • 12 37 25 206 – miejscowości: Gruszów, Krzesławice Zegartowice, Sawa, Bojańczyce,Dąbie
 • 12 37 25 243 – miejscowości:Czasław, Żerosławice, Kawec, Krzyworzeka, Kwapinka, Mierzeń

Pracownicy socjalni przyjmują wnioski o pomoc w formie dożywiania codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00.

Z uwagi na nadal panującą epidemię koronawirusa prosimy, aby podczas wizyty w siedzibie GOPS zachować dystans co najmniej 1,5 m oraz nosić maseczki.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021 – czekamy na zgłoszenia

asystentosobyniepelnosprawnej-1570524428

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Gmina Raciechowice  zamierza aplikować o środki w programie.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 31 grudnia 2020 r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu, prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt osobisty z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach  lub telefoniczny – nr 12 37 25 211, 12 37 25 206, w terminie do dnia 29 grudnia 2020 r. do godziny  15.00.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania.

 

ADRESACI PROGRAMU:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

 

Załączniki:

Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2021-1607011377

 

Strategia Problemów Społecznych na terenie Gminy Raciechowice – kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 10 grudnia do15 grudnia 2020 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe

związane z opracowywaniem strategii lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Strategia Problemów Społecznych Gminy Raciechowice na lata 2021-2026.

Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/584304/raciechowice-strefa-spoleczna-mieszkancy-2020.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Zespół GOPS w Raciechowicach

24 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach będzie nieczynny za dzień wolny od pracy 26 grudnia

24 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach będzie nieczynny za dzień wolny od pracy 26 grudnia

W związku z tym, iż Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada w tym roku w sobotę, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach odbiór dnia wolnego od pracy został ustalony na Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, tj. 24 grudnia.

Zarządzenie - dzień wolny w dniu 24.12.2020 r.

 

Stypendium – informacja

UWAGA!!!!!

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o zmianie sytuacji w rodzinie,

W SZCZEGÓLNOŚCI, GDY NASTĄPIŁA ZMIANA SYTUACJI DOCHODOWEJ RODZINY

– np. PODJĘCIE PRACY, itp.

WSZELKIE ZMIANY NALEŻY ZGŁOSIĆ DO GOPS

W TERMINIE DO 15.12.2020 R.

 

 

Dokumenty (oryginały) potwierdzające poniesione wydatki od 1 lipca 2020 do grudnia 2020

na cele edukacyjne – zgodnie z katalogiem wydatków (w załączeniu),

które będą podlegać refundacji  należy dostarczyć

do dnia 15 grudnia 2020 r.

W przypadku pytań można dzwonić:

12 37 25 210, 12 37 25 242

KATALOG WYDATKÓW: katalog_wydatkow rok szkolny 2020-2021

Ogłoszenie: nabór na stanowisko referent ds. Świadczeń rodzinnych i wychowawczych – GOPS Raciechowice

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach

ogłasza nabór na stanowisko

referent   ds. Świadczeń rodzinnych i wychowawczych

 1. Wymagania niezbędne:
 2. a) wykształcenie średnie lub wyższe,
 3. b)  posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, tj. brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. e) nieposzlakowana opinia,
 7. f) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start”,
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 1. Wymagania dodatkowe:

a) dobra znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu Open Office, mile widziana znajomość obsługi epuap, Empatia, programu AMAZIS, NEMEZIS, IZYDA, MINERWA do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wychowawczego oraz „Dobry start”,

b) co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy na podobnym stanowisku,

c) uprzejmość, życzliwość,

d) umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność,

e) umiejętność pracy pod presją czasu,

f) odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy.

 1. Zakres wykonywanych zadań:

a) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczeń oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom.

b) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego , wychowawczych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom.

c) udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom.

d) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do powyższych świadczeń.

e) przygotowywanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom.

f) przygotowywanie informacji ustalającej prawo do świadczenia wychowawczego i świadczenia dobry start.

g) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań.

h) prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

i) tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń.

 1.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

a) praca w GOPS Raciechowice.

b) praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.

c) praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami.

d) obsługa komputera oraz obsługa urządzeń biurowych.

e) najniższe wynagrodzenie zasadnicze.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty :

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV) oraz oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – dokument musi zawierać podpisaną przez kandydata klauzulę o następującej treści „ Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest GOPS w Raciechowicach, 32 – 415 Raciechowice 277;  kontakt do inspektora ochrony danych osobowych audyt@onet.pl; wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GOPS w Raciechowicach zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.do celów niniejszej rekrutacji a wyrażenie zgody jest warunkiem udziału w rekrutacji, przysługuje mi prawo wglądu i żądania usunięcia moich danych osobowych.

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .

d) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie oraz staż pracy.

e) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że :

–  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Raciechowicach” w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do GOPS ) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach, 32- 415 Raciechowice 277.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni w wyniku konkursu mogą odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od daty ogłoszenia informacji o rozstrzygnięci konkursu. Po tym terminie zgłoszenia aplikacyjne zostaną zniszczone.

Informacja o naborze oraz o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach.


                                                                                                    Kierownik

                                                                                           GOPS w Raciechowicach

                                                                                             Barbara Romanczyk

Załączniki:

♦ Kwestionariusz-osobowy

Oswiadczenie-kandydata-o-niekaralnosci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach zamknięty dla interesantów z powodu wirusa SARS Cov-2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowice zamknięty dla interesantów z powodu wirusa SARS Cov-2

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu oraz podległych jednostek,  związane z zagrożeniem wirusowym od 03.11.2020 r. do odwołania Urząd Gminy Raciechowice, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół są zamknięte dla interesantów.

W związku z powyższym pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach  nie załatwiają spraw w bezpośrednim kontakcie z interesantami za wyjątkiem przypadków, które nie mogą być rozpatrzone zdalnie.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach  można złożyć wyłącznie:

– elektronicznie: Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /raciechowicegops/skrytka

lub e-mail: gops@raciechowice.pl

– za pośrednictwem Poczty Polskiej/innego operatora pocztowego adresując pisma: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach,  32-415 Raciechowice 277

– wrzucając pismo do pojemnika umieszczonego przy wejściu do budynku Urzędu Gminy.

W przypadku konieczności osobistej wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach  prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym, z którym zostanie ustalony termin i miejsce spotkania.

 

Sprawy pilne będą załatwiane TYLKO po wcześniejszej rejestracji telefonicznej po numerem telefonu 12 37 25 211.

Powyższe jest zgodne z zaleceniem Premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

PROGRAM “WSPIERAJ SENIORA”

1460x616

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11.


To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

 

 1. Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

 

 1. Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

 

 1. Kto realizuje program w Twojej gminie

Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie.

 

 1. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

 

 1. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior.Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

 

 1. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię.Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

 

 1. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

 

 1. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

  Realizacja organizacji usługi przez ośrodek pomocy społecznej  odbywać się będzie przez pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które wpływają  w weekendy przez system CAS rozpatrywane są od poniedziałku.

 

 1. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.
10. Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.

Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszy.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacje-mlodziezowe-wspieraja-seniorow

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora—solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

https://www.gov.pl/web/rodzina/razem-w-walce-z-koronawirusem-rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow