Bez kategorii

INFORMACJA – ŻYWNOŚĆ Z BANKU ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach  informuje, że na dzień 5 lipca 2022r. (wtorek)  planowana jest pierwsza w tym roku  dostawa żywności z Banku Żywności.

Osoby zainteresowane, które nie wypełniały w tym roku skierowania do odbioru żywności, a chciałyby otrzymać żywność powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach w terminie do 1 lipca 2022 r. (piątek) do godz. 12.00 oraz  dostarczyć dochody netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedniego (zgłoszenie w czerwcu – dochody za maj 2022, zgłoszenie w lipcu – dochody za czerwiec 2022, itd.)

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1.320,00 zł dla osoby w rodzinie

W  przypadku pytań prosimy dzwonić: 12 37 25 242 lub 12 37 25 211.

Poniżej do pobrania druk skierowania:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – Podprogram 2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Raciechowice przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2021

Podprogram 2021 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: do końca października 2022

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 28,17kg na osobę, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:

1) groszek z marchewką 3,2 kg,

2) koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

3) powidła śliwkowe 1,50 kg,

 • Artykuły skrobiowe:

4) makaron jajeczny4,50 kg,

5) kasza jęczmienna1 kg,

 • Artykuły mleczne:

6) mleko UHT5 l,

 • Artykuły mięsne:

7) szynka drobiowa1,80 kg,

8) szynka wieprzowa 1,20 kg,

9) filet z makreli w oleju0,85 kg,

 • Cukier:

10) cukier biały 4kg,

 • Tłuszcze:

11) olej rzepakowy4 l,

Podsumowanie Podprogramu 2020

W ramach Podprogramu 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach objął wsparciem żywnościowym 343 osoby przekazując 20,12646 tony żywności w formie paczek  w ilości 945 szt.

W ramach Podprogramu 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach objął wsparciem żywnościowym 359 osób przekazując 15,83742 tony żywności w formie paczek  w ilości 706 szt.

We wszystkich Podprogramach we współpracy z Bankiem Żywności przeprowadzono dla osób korzystających z pomocy żywnościowej warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

Dodatkowo GOPS w Raciechowicach realizował działania towarzyszące niefinansowe takie jak: przekazywał informacje o  miejscach gdzie realizowane są działania EFS, porady psychologiczne, prawne, zawodowe itp., realizował projekt socjalny „Akademia Mądrego Rodzica”, współpracował z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia osób wykluczonych społecznie.

REKRUTACJA DO PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ GOPS RACIECHOWICE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Raciechowicach informuje, że w lipcu  2022 planuje realizację projektu “Akademia Mądrego Rodzica” skierowanego do wszystkich rodzin z dziećmi, które mieszkają na terenie Gminy Raciechowice. W procesie rekrutacji pierwszeństwo będą miały rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej (np. korzystające z posiłków w szkole lub przedszkolu).

Celem projektu jest:

–  zwiększenie wiedzy rodziców dotyczącej zaspokajania potrzeb dzieci oraz sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają  się w rodzinie,

– zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców,

– integracja rodziców z dziećmi, zacieśnienie więzi rodzic – dziecko,

– integracja z innymi rodzicami przeżywającymi  podobne  trudności i problemy,

– wsparcie i motywowanie rodzin do korzystania  z dostępnych systemowych  form wsparcia rodziny oferowanych przez gminę oraz powiat.

Poniżej przykładowy katalog działań, które planujemy realizować:

– grupowe i indywidualne zajęcia z psychologiem dla rodziców i dzieci,

– warsztaty wizażu dla rodziców

–  spotkanie z prawnikiem

– zajęcia edukacyjno – warsztatowe wspólne dla rodziców i dzieci,

– zajęcia taneczne wspólne dla rodziców i dzieci,

– zajęcia kulinarne dla rodziców i dzieci,

– poradnictwo pracownika GOPS.

Spotkania będą odbywać się w soboty w miesiącu lipcu 2022, na terenie gminy Raciechowice. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

REKRUTACJA TELEFONICZNA  DO PROJEKTU TRWA DO 27 CZERWCA 2022 (PONIEDZIAŁEK) pod numerami telefonu: 12 37 25 211,  12 37 25 206, 12 37 25 242 lub osobiście w siedzibie GOPS w Raciechowicach.

ZAPRASZAMY !!!!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

(planowana liczba uczestników w projekcie –  40 osób)

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

W ramach Programu dla Seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy:

 • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe
 • mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
 • mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

zostaną zakupione tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia zdrowia lub życia za pomocą przycisku nastąpi połączenie z gotową do interwencji centralą.

Dyspozytor (ratownik medyczny) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi.
W zależności od sytuacji może poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia wskazanego przez seniora (rodzinę, opiekuna, sąsiada), wezwać służby ratunkowe czy poprosić o interwencje pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do osobistego kontaktu z pracownikami w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciechowicach, lub telefonicznie nr te. 12 37-25-211.

Liczba opasek ograniczona

Obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

KOLEJNA WYPŁATA DODATKU OSŁONOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. nastąpi wypłata dodatku osłonowego (drugiej raty dla wniosków złożonych w styczniu 2022 r.) oraz wypłata dodatku osłonowego dla części rozpatrzonych wniosków złożonych w lutym 2022 r – zarówno na konta bankowe jak i w formie wypłaty pieniężnej w kasie Banku Spółdzielczego w Raciechowicach.

Osoby, które nie wskazały we wniosku rachunku bankowego na który ma być przekazane świadczenie, proszone są o odbiór świadczeń w Banku Spółdzielczym w Raciechowicach w dniu 25 kwietnia 2022r.

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim Pokoju.

Tego na świecie, tego w rodzinach, tego w sercach.

Życzymy zdrowia i nadziei na lepsze jutro. Błogosławionej Wielkanocy.

życzą

Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach