Bez kategorii

Zaproszenia na webinarium dla seniorów oraz ich opiekunów : „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. III edycja”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. III edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 11 września 2024 roku (10:00-12:30).

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89709&p_id=18

W webinarium można uczestniczyć zarówno samodzielnie, jak i grupowo (za pośrednictwem domów seniora, klubów seniora, centrów aktywności seniora, domów pomocy społecznej, bibliotek itp.). W przypadku zgłoszeń grupowych wypełniając formularz należy wskazać przybliżoną liczbę uczestników webinarium.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane do 10 września 2024 roku.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia,w którym odbędzie się webinarium.W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu webinarium, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie (wraz z linkiem) będą przesyłane na bieżąco.

W celu uczestnictwa w webinarium niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do spotkania zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem (wraz z linkiem) na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Załączniki:

Zmiany w systemie wsparcia dla obywateli Ukrainy, mające wpływ na realizację zadań określonych w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach  informuje, że 1 lipca 2024 r. wchodzi w życie ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw/ Dz. U. poz. 854/. Ustawa przewiduje istotne zmiany w systemie wsparcia dla obywateli Ukrainy, mające wpływ na realizację zadań określonych w art. 29-32 ustawy zmienianej, m.in.

 • wynikające z art. 1 ust. 2 rozszerzenie zakresu osób objętych przepisami ustawy o dwie kategorie cudzoziemców, tj. o małoletnie dzieci obywateli Ukrainy oraz o małoletnie dzieci małżonków obywateli Ukrainy, nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego. W obu przypadkach chodzi o osoby, które same nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego. Zmiana ma na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego kategorii cudzoziemców, którzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą korzystać z tymczasowej ochrony w oparciu o przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy […].
 • wynikające z art. 2 ust. 1 i 2:
  – przedłużenie do dnia 30 września 2025 r. okresu, w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy przybyli na to terytorium w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, jest uznawany za legalny oraz związanego z tym dostępu m.in. do świadczeń zdrowotnych, rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania;
  – wyłączenie spod regulacji ustawy dzieci urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ich ojcem jest obywatel polski albo obywatel innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • wynikające z art. 4:
  – wprowadzenie obowiązku złożenia wniosku o PESEL ze statusem UKR niezwłocznie po przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ust. 2). Ze względu na obowiązek posiadania ważnego dokumentu podróży (paszportu) mogą zdarzyć się przypadki, w których termin uzyskania PESEL UKR będzie dłuższy niż 30 dni;
  – dodanie ust. 13d, wprowadzającego nowy status w rejestrze PESEL – CUKR 1. W przypadku uzyskania karty pobytu we wprowadzanym ustawowo uproszczonym trybie (art. 42c-v), status UKR zostanie automatycznie zmieniony na status CUKR, ponieważ osoba uzyska nowy tytuł pobytowy (zezwolenie na pobyt czasowy) umożliwiający jej legalny pobyt w Polsce w miejsce dotychczasowej ochrony tymczasowej.
  Tym samym w dniu odbioru karty pobytu zakończy się możliwość korzystania przez obywatela Ukrainy z uprawnień stanowiących pochodną posiadania statusu pobytowego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy;
  – doprecyzowanie daty rejestracji statusu UKR w przypadku jego przywrócenia oraz ponownego nadania. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości posiadania statusu UKR, datą przywrócenia statusu będzie data jego utraty, a datą ponownego nadania statusu – data ponownego wjazdu (ust. 17b i 17h);
 •  wynikające z w art. 29 uchylenie ust. 3 dotyczącego nie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego w postępowaniu o przyznanie świadczeń.

Z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej wprowadza się obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w ramach postępowań administracyjnych na wnioski o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej.

Rodzinny wywiad środowiskowy jest podstawowym narzędziem pozwalającym na ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej i korzystających z takich świadczeń. Ustalenia wywiadu służą również prowadzeniu pracy socjalnej z tymi osobami i rodzinami, w celu pomocy w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej. Obecnie instytucje państwowe w Ukrainie funkcjonują i jest możliwość uzyskania niezbędnych dokumentów potwierdzających dane zawarte w wywiadzie, dlatego też w stosunku do obywateli Ukrainy mogą być stosowane te same procedury, które dotyczą obywateli polskich i innych grup cudzoziemców. Zachodzi domniemanie, iż w toku załatwiania różnych spraw urzędowych w Polsce niektóre dokumenty mogące służyć jako dowód w postępowaniach o przyznanie świadczeń zostały już przetłumaczone na język polski, a część dokumentów wydana została przez polskie instytucje np. orzeczenia o niepełnosprawności.
 

 •  wynikające z uchylenia art. 31 oznaczające brak kontynuowania wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł od 1 lipca 2024 r. Wygaszenie świadczenia wynikającego z art. 31 w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, wynika z faktu, iż utraciło ono swój pierwotny charakter. Świadczenie to miało służyć jako szybka pomoc dla uchodźców, którzy uciekali ze swoich miejsc zamieszkania w związku z rozszerzaniem się w pierwszych dniach wojny strefy działań wojennych w Ukrainie. Uchodźcy ci często nie dysponowali podstawowymi przedmiotami codziennego użytku oraz nie dysponowali żadnymi środkami finansowymi. Oprócz pomocy rzeczowej umożliwiono im uzyskanie jednorazowego, nadzwyczajnego świadczenia w wysokości 300 zł. Obecnie, świadczenie to straciło swoją podstawową funkcję, a uchodźcy mogą otrzymać wsparcie w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

  Ustawa wprowadza w art. 20 przepis przejściowy dający możliwość przyznania świadczeń osobom uprawnionym na podstawie art. 31 ustawy zmienianej, jeśli postępowania o te świadczenia zostały wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Wydawanie skierowań na paczki żywnościowe w ramach programu na Pomoc Żywnościową – Podprogram 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany   

z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach  informuje, że w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, rozpoczyna kwalifikację osób uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu FEPŻ.


Pomoc żywnościowa będzie przekazywana osobom i rodzinom  najbardziej potrzebującym, spełniającym przynajmniej jedną z przesłanek trudnej sytuacji życiowej,   o których mowa w art. 7 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.):  ubóstwa,  sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy domowej, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,

oraz  dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

•    dla osoby samotnie gospodarującej   –  2 056,40 zł
•    dla osoby w rodzinie  –  1 590,00 zł

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach, które wydawane jest na podstawie złożonego oświadczenia o posiadanych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku: zgłoszenie w lipcu – dochody za czerwiec  2024, zgłoszenie w sierpniu  – dochody za lipiec 2024, itd.

Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadany dochód  wszystkich członków rodziny bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (tj. np. zaświadczenie o wynagrodzeniu netto wszystkich pełnoletnich członków rodziny, odcinek renty/emerytury za miesiąc, nakaz podatkowy za 2024r., dowód opłaty składek zdrowotnych do KRUS za ostatni kwartał, zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, itp).

Kwalifikacja i wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej prowadzona jest przez pracowników socjalnych od poniedziałku do piątku, w godz.  08.00 – 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach,  32-415 Raciechowice 277.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca wydawania artykułów żywnościowych zostaną podane w późniejszym terminie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi w godzinach pracy tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku 8.00-15.00 tel. 12 37 25 242, 12 37 25 211, 12 37 25 206 lub 12 37 25 243.

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 34 kg (waga oraz skład paczki może ulec zmianie), w tym:
1) Artykuły warzywne i owocowe
− Groszek z marchewką 1,60 kg,
− Koncentrat pomidorowy 0,96 kg,
− Dżem truskawkowy 1,20 kg,
2) Artykuły skrobiowe
− Makaron jajeczny świderki 2,50 kg,
− Mąka pszenna 4 kg,
− Kasza jęczmienna 1,50 kg,
− Płatki owsiane 1 kg
− Herbatniki maślane 0,60 kg
− Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40 kg,
3) Artykuły mleczne

− Mleko UHT 6 l,
− Ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg
4) Artykuły mięsne
− Szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
− Szynka drobiowa 1,20 kg,
− Pasztet wieprzowy 0,48 kg,
− Szprot w oleju 0,68 kg.
5) Cukier
− Cukier biały 4 kg,
6) Tłuszcze
− Olej rzepakowy 4 l.
7) Dania gotowe
− Fasolka po bretońsku 1,50 kg

Informacje szczegółowe: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

INFORMACJA  – BEZPŁATNA KOLONIA w GORLICACH

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty jest organizatorem bezpłatnych 10-dniowych kolonii dla dzieci z terenu województwa małopolskiego.

Dla gminy Raciechowice przyznano 4 miejsca.    

Bezpłatne dziesięciodniowe kolonie zostaną zorganizowane na terenie powiatu gorlickiego, w miejscowości Gorlice, adres zakwaterowania: Internat Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 16a, 38-300 Gorlice. 

Termin kolonii:  22.07.2024 – 31.07.2024r.

(Informacje na temat miejsca zbiórki, godziny wyjazdu i przyjazdu zostaną podane do 5 dni przed kolonią.)

Kwalifikacja uczestników kolonii odbywa się zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty w Krakowie: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, w wieku od 8 lat do ukończenia 14 lat, zamieszkałe na terenie woj. małopolskiego, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku.

Pierwszeństwo w skorzystaniu z wypoczynku mają dzieci:

– objęte pieczą zastępczą

– pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, samotnie wychowywanych w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.).

– z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujących w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium odchodowego określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. 674 zł na osobę w rodzinie (Dz. U. z 2023 r. poz. 390). Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa powyżej, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika wypoczynku wypełnionej karty kwalifikacyjnej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach lub telefonicznie  12 37 25 211 w terminie do 30.06.2024 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (tylko 4) przy kwalifikacji będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje oraz plan kolonii zamieszczamy poniżej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

„Rodzina zastępcza to też rodzina. I Ty możesz ją stworzyć” Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach będące Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie myślenickim, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

Obecnie na terenie naszego powiatu funkcjonuje 14 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 30 podopiecznych. Niestety to wciąż zbyt mała liczba rodzinnych form pieczy zastępczej, aby zapewnić opiekę i wsparcie dzieciom z powiatu myślenickiego w przypadku niemożności wychowywania się w rodzinach biologicznych. W związku z tym zwracamy się do osób, które mają chęć i gotowość by stworzyć bezpieczne środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci pozbawionych opieki ich własnych rodziców o rozważenie możliwości podjęcia się tej roli.

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Rodzicem zastępczym może zostać każdy, niezależnie od stanu cywilnego:

 • małżonkowie,
 • osoby niepozostające w związku małżeńskim.

Jakie warunki należy spełniać?

Przede wszystkim trzeba mieć pragnienie pracy z dziećmi, gotowość do działania, do podejmowania wyzwań, cierpliwość i ogromne serce. Oczywiście są również wymogi formalne, o których mówi szczegółowo m.in. art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z przepisami rodzicami zastępczymi mogą zostać osoby, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeżeli dotyczy);
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 • posiadają stałe źródło utrzymania (dotyczy rodzin niezawodowych);
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 • zaświadczeniem lekarskim (wystawionym przez lekarza POZ),
 • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia tej funkcji (wystawioną przez psychologa);
 • dodatkowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Więcej informacji na temat rodzicielstwa zastępczego oraz procedury kwalifikowania do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice, tel. 12 274 98 10, 274 98 13,pcpr@myslenicki.pl