Bez kategorii

Punkt konsultacyjno – informacyjny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wójt Gminy zaprasza mieszkańców do:

PUNKTU  KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO

W punkcie można zasięgnąć porad psychologa oraz terapeuty uzależnień.  

Wszystkie konsultacje i porady w punkcie udzielane są nieodpłatnie.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje:
– osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających,
– osoby współuzależnione,
– osoby doznające przemocy w rodzinie,
– osoby w trudnej sytuacji życiowej szukające pomocy.                                                                                       

Dyżury psychologa będą pełnione 3 raz w miesiącu w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym  (w biurze znajdującym się przy wejściu do Biblioteki Publicznej, Raciechowice 140) oraz Placówkach Szkolnych w Krzesławicach, Gruszowie, Czasławiu i Raciechowicach wg. Załączonego harmonogramu.

Dyżur terapeuty uzależnień – 1 raz w miesiącu ( czwarty czwartek miesiąca) przez 4 godziny w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym  (w biurze znajdującym się przy wejściu do Biblioteki Publicznej, Raciechowice 140)

Harmonogram oraz więcej informacji w załącznikach. 

Preferencyjny zakup węgla – INFORMACJE

Szczegółowe informacje na temat zakupu węgla znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raciechowicach:

https://raciechowice.pl/aktualnosci/preferencyjny-zakup-wegla-informacje.html

https://raciechowice.pl/aktualnosci/gmina-raciechowice-wegiel.html

Gmina Raciechowice informuje, iż od dnia 2 stycznia 2023 roku mieszkańcy uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego mogą składać wnioski o zakup preferencyjny węgla (II transza).

Wnioski na zakup II transzy przyjmowane będą do 28 lutego 2023 roku !!!!

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych tani węgiel sprzedawany był do 31 grudnia 2022 roku – I transza oraz będzie sprzedawany od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku – II transza.

Łącznie można zakupić do 3 ton opału na 1 gospodarstwo domowe (pierwotny kształt ustawy mówił o możliwości zakupu po 1,5 tony węgla w każdej transzy, jednakże po nowelizacji ustawy, niezakupiony węgiel przechodzi na drugi okres). Dlatego też jeżeli mieszkaniec do chwili obecnej nie zakupił węgla to może teraz zakupić w pełnym limicie tj. 3 tony.

Węgiel w ramach zakupu preferencyjnego mieszkańcy będą mogli zakupić w cenie 1 850 zł za tonę. Ze względów technicznych minimalna ilość zakupu węgla wynosi 0,5 tony.

Gmina Raciechowice oferuje swoim mieszkańcom węgiel pochodzący z polskiej kopalni – Węglokoks Kraj S.A KWK Bobrek.

Oferowany asortyment w drugiej transzy to:

Ekogroszek „Skarbek”

– Orzech I

– Kostka

Wszystkim zainteresowanym przypominamy o konieczności złożenia wniosku dotyczącego zakupu węgla po cenach preferencyjnych. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy w pokoju numer 13, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.

W celu realizacji zakupu należy dokonać wpłaty na konto Urzędu Gminy Raciechowice podane na informacji zwrotnej otrzymanej po złożeniu wniosku. Cena 1 tony paliwa stałego bez dostawy wynosi 1.850 złotych. Po otrzymaniu wpłaty gmina przekazuje informację do podmiotu dystrybuującego paliwo stałe.

Punkt dystrybucji znajduje się w Centrum Raciechowic.

Wszelkich informacji dot. wniosków można uzyskać pod nr tel. 12 37 25 207

Wszelkie pytania dotyczące transportu oraz całego procesu dystrybucji proszę kierować pod numery telefonu:

– tel. (12) 37 25 245
– kom. 603-212-886

Wnioski do pobrania:

DODATEK ELEKTRYCZNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.  Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Ustawa z dnia 7 października 2022r o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz. U z 2022r, poz. 2127 z późn. zm.) wprowadziła jednorazowy dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w  art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny wynosi:

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh energii elektrycznej rocznie,
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh energii elektrycznej rocznie (do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub zaświadczenie wydane przez to przedsiębiorstwo potwierdzające, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r wyniosło więcej niż 5 MWh).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które:

  • korzystają z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • są objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy,
  • zakupiły paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Załączniki:

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w gminie Raciechowice

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Raciechowice informuje o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Raciechowice.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

  • 1,5 tony do 23 grudnia 2022 r.  – I transza
  • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r. – II transza

Gospodarstwa domowe zainteresowane zakupem węgla w I transzy po cenach preferencyjnych, mogą składać wnioski od dnia 14 listopada 2022 roku (poniedziałek) do dnia 30 listopada 2022 roku oraz dokonać wpłaty na wskazany w punkcie 4 rachunek bankowy w terminie do 10 grudnia 2022 roku.

1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego składa osoba uprawniona do dodatku węglowego:
◦ w formie papierowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach:
▪ od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 – 1530

Za pośrednictwem EPUAP adres ePuap: /raciechowice/skrytka

Prosimy podpisać załącznik z wnioskiem podpisem kwalifikowanym.


2  Informację o pozytywnie zweryfikowanym wniosku oraz konieczności odbioru informacji urząd przekazuje wnioskodawcy telefonicznie lub wiadomością e-mail (podane we wniosku).

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru informacji w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o możliwości jej odbioru.


4. Wnioskodawca po otrzymaniu wiadomości z kwotą wpłaca na poniższy numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Raciechowice należną za węgiel:
Dane do wpłaty: Urząd Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277
nr rachunku: 81 8602 0000 0000 0002 4400 0206
tytuł przelewu: asortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy
Przykład: węgiel orzech – 1,5 tony, Jan Kowalski, 32-415 Raciechowice 555


5. Koszt 1 tony węgla nie będzie przekraczać kwoty 2000 zł brutto i zostanie określony w informacji.


6. Po zaksięgowaniu należności Urząd Gminy Raciechowice wystawi imienną fakturę, którą przekaże do punktu dystrybucji węgla na terenie gminy.


7. Wnioskodawca zostanie poinformowany o możliwym terminie odbioru węgla przez punkt dystrybucji.


Więcej informacji można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerami telefonów:
• +48 12 37 25 210
• +48 12 37 25 211
• +48 12 37 25 206


Wszelkie dodatkowe informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Raciechowice oraz na stronie internetowej GOPS w Raciechowicach.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosimy o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz spełniające kryteria określone w Programie.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, w szczególności na pomocy w: wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa), zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Uczestnikami  programu mogą zostać:
– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 10 listopada 2022 r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu, prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt osobisty z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach, 32-415 Raciechowice 277 lub telefoniczny – nr 12 37 25 211,  w terminie do dnia 9 listopada 2022 r.  

Informacja na temat dostawy węgla

Szanowni Mieszkańcy Gminy Raciechowice!

Pierwsza transza dostaw węgla planowana jest do dnia 15 listopada 2022 roku. W chwili obecnej przyjmujemy zgłoszenia na listę w celu sporządzenia zapotrzebowania związanego z pierwszą falą dostaw. W najbliższym czasie zostanie opublikowany wzór wniosku, który będzie stanowił formalną podstawę do zakupu węgla po cenach preferencyjnych.

Wszystkich zainteresowanych dostawą węgla jeszcze w tym roku prosimy o zarejestrowanie się na listę do dnia 24 października 2022 r. pod nr tel. 12 37 25 210 lub osobiście u pracownika GOPS pana Kacpra Leśniaka.

Osoby, które zgłosiły już chęć zakupu węgla nie muszą ponownie się rejestrować.

Informacja – żywność z Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje o kolejnym odbiorze żywności
z Banku Żywności

w dniu 25 październik 2022 r. (wtorek)

w godz. od 10.00 do 12.00

w Spółdzielni “GRODZISKO” w Raciechowicach

(żywność będzie wydawana wyłącznie w tym dniu).

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od realizatora data i godzina odbioru może ulec zmianie. Prosimy śledzić na bieżąco informacje na stronie internetowej GOPS w Raciechowicach: gopsraciechowice.pl

Realizator:

GOPS w Raciechowicach

 Informacje szczegółowe można uzyskać w GOPS Raciechowice oraz pod numer  tel. 12 37 25 242