Bez kategorii

OGŁOSZENIE – Ograniczenie obsługi bezpośredniej klientów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach

Ograniczenie obsługi bezpośredniej klientów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach

W związku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii oraz z ponownym znacznym wzrostem zachorowań, informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach z dniem 24 stycznia 2022 r. do odwołania ogranicza bezpośrednią obsługę klientów.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej możliwe będzie jedynie załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.
W pozostałych przypadkach możliwa będzie realizacja spraw za pomocą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Przed drzwiami głównymi Urzędu Gminy w Raciechowicach, postawiona została specjalna urna, która pełnić będzie funkcję skrzynki podawczej. Prosimy wrzucać do niej korespondencję. Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wejść będą mogli wyłącznie klienci umówieni telefonicznie z pracownikiem GOPS -u. Obowiązuje ich nakaz zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji dłoni zaraz przy wejściu do GOPS – u.

Jak korzystać z urny?

Prosimy o wpisywanie na podaniach, poza imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, również numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail.

Przed wrzuceniem do skrzynki dokumentów należy np. umieścić je w kopercie, spiąć zszywaczem lub zabezpieczyć w inny sposób, aby uniemożliwić odłączenie się załączników od wniosku i rozdzieleniu się dokumentów.

Datą złożenia pisma wpływającego będzie data jego umieszczenia w urnie. Nie będą wydawane potwierdzenia wrzucenia korespondencji do skrzynki podawczej, nie będą również wysyłane zwrotne potwierdzenia wpływu.

Obsługa bezpośrednia w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa

W dalszym ciągu obsługa klientów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. sprawy wymagające osobistego stawiennictwa w GOPS, będą załatwiane, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z odpowiedzialnym za prowadzenie tych spraw pracownikiem.

 Przypominamy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach sprawy można załatwiać z wykorzystaniem:

1. Korespondencji tradycyjnej – przesyłając dokumenty podpisane odręcznie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucając go do przygotowanej przy wejściu do Urzędu Gminy skrzynki podawczej,

2. Korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej lub drogą mailową (gops@raciechowice.pl).

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – tel.:, 12 37 25 211

12 37 25 241 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze

12 37 25 206, 12 37 25 242, 12 37 25 243 pomoc społeczna

Druki wniosków o dodatek osłonowy do pobrania z pojemnika przed wejściem do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski można składać do 31 października 2022 roku

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

W gminie Raciechowice zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

  • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,
  • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.
W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku.

  • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższonej i dopłata wynosi:

  • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
  • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Informacje na temat dodatku osłonowego można uzyskać na stronie:  https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w GOPS:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277, tel. :  12 37 25 210

Załączniki:

Ankieta – diagnoza potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie mieszkań chronionych

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Raciechowice!
 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu diagnozy potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie mieszkań chronionych w Gminie Raciechowice.

Zachęcamy do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania, dziękując tym samym za poświęcony czas!

Przed wypełnieniem ankiety prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczoną informacją dotyczącą mieszkań chronionych:

Zgodnie z art.53 ustawy o pomocy społecznej osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.
 

LINK do ANKIETY

Dziękujemy za współpracę!

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach

Ankieta – diagnoza potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Raciechowice!
 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu diagnozy potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Raciechowice.
Państwa opinia będzie dla nas niezwykle cenna i pomocna w przygotowaniu analizy potrzeb w tym zakresie.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu kilka minut.

Przed wypełnieniem ankiety prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczoną informacją dotyczącą  realizacji usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej: 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.                                                                                              

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczone są dla: osób dorosłych, wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne); upośledzonych umysłowo; osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym; w wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

LINK do ANKIETY

Dziękujemy za współpracę!

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach

Stypendium szkolne – informacje

Rodzice ucznia (lub pełnoletni uczeń) otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o zmianie sytuacji w rodzinie, W SZCZEGÓLNOŚCI, GDY NASTĄPIŁA ZMIANA SYTUACJI DOCHODOWEJ RODZINY – np. PODJĘCIE PRACY, UZYSKANIE MACIERZYŃSKIEGO itp. WSZELKIE ZMIANY NALEŻY ZGŁOSIĆ NIEZWŁOCZNIE DO GOPS (W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.12.2021 R.)

Dokumenty (oryginały) potwierdzające poniesione wydatki od 1 lipca 2021 do grudnia 2021 na cele edukacyjne – zgodnie z katalogiem wydatków (w załączeniu), które będą podlegać refundacji  należy dostarczyć do dnia 15 grudnia 2021 r.

W przypadku gdy rodzina poniosła już wydatki i posiada faktury lub rachunki imienne można je już dostarczyć do GOPS.

W przypadku pytań proszę dzwonić: 12 37 25 242.

Załączniki: