INFORMACJE – stypendium szkolne

Planowana kwota stypendium szkolnego na okres styczeń-czerwiec 2023r.  dla 1 ucznia  wynosi 180,00 zł miesięcznie, czyli całkowita kwota dla 1 ucznia w tym okresie to 1080,00 zł (6 x 180,00 zł = 1080,00 zł), z zastrzeżeniem iż kwota wsparcia może ulec zmianie ze względu na kwotę otrzymanej na ten cel dotacji.

UWAGA WAŻNE:

Rodzice ucznia (lub dorosły uczeń) otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o zmianie sytuacji w rodzinie, W SZCZEGÓLNOŚCI, GDY NASTĄPIŁA ZMIANA SYTUACJI DOCHODOWEJ RODZINY – np. PODJĘCIE PRACY, UZYSKANIE MACIERZYŃSKIEGO itp. WSZELKIE ZMIANY NALEŻY ZGŁOSIĆ NIEZWŁOCZNIE DO GOPS (W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.06.2023 R.)

Dokumenty (oryginały) potwierdzające poniesione wydatki od 1 stycznia 2023 do 15 czerwca 2023 na cele edukacyjne – zgodnie z katalogiem wydatków (w załączeniu), które będą podlegać refundacji  należy dostarczyć do dnia 15 czerwca 2023 r.

W przypadku gdy rodzina poniosła już wydatki i posiada faktury lub rachunki imienne można je już dostarczyć do GOPS.

W przypadku pytań proszę dzwonić:  12 37 25 242

Załączniki: