GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIECHOWICACH DO 20 PAŹDZIERNIKA 2021 PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Wsparcie w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wyjściu do urzędu czy teatru – rola asystenta osobistego dla osoby z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważna. Pozwala wieść bardziej aktywne, bardziej niezależne i samodzielne życie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach od czerwca 2021 r. realizuje Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” i zamierza go kontynuować w 2022r.

Prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt osobisty z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach lub telefoniczny – nr 12 3725211, w terminie do dnia 20 października 2021 r. do godziny 15.30.

KTO MOŻE UZYSKAĆ WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU:

• Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

• Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

USŁUGI ASYSTENTA W SZCZEGÓLNOŚCI MOGĄ POLEGAĆ NA:

1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

3. załatwianiu spraw urzędowych;

4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Niniejsza informacja służy diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania w 2022 r.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Dokumenty: