Ogłoszenie: nabór na stanowisko referent ds. Świadczeń rodzinnych i wychowawczych – GOPS Raciechowice

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach

ogłasza nabór na stanowisko

referent   ds. Świadczeń rodzinnych i wychowawczych

 1. Wymagania niezbędne:
 2. a) wykształcenie średnie lub wyższe,
 3. b)  posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, tj. brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. e) nieposzlakowana opinia,
 7. f) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start”,
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 1. Wymagania dodatkowe:

a) dobra znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu Open Office, mile widziana znajomość obsługi epuap, Empatia, programu AMAZIS, NEMEZIS, IZYDA, MINERWA do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wychowawczego oraz „Dobry start”,

b) co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy na podobnym stanowisku,

c) uprzejmość, życzliwość,

d) umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność,

e) umiejętność pracy pod presją czasu,

f) odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz bardzo dobra organizacja pracy.

 1. Zakres wykonywanych zadań:

a) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczeń oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom.

b) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego , wychowawczych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom.

c) udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom.

d) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do powyższych świadczeń.

e) przygotowywanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom.

f) przygotowywanie informacji ustalającej prawo do świadczenia wychowawczego i świadczenia dobry start.

g) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań.

h) prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

i) tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń.

 1.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

a) praca w GOPS Raciechowice.

b) praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.

c) praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami.

d) obsługa komputera oraz obsługa urządzeń biurowych.

e) najniższe wynagrodzenie zasadnicze.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty :

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV) oraz oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – dokument musi zawierać podpisaną przez kandydata klauzulę o następującej treści „ Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest GOPS w Raciechowicach, 32 – 415 Raciechowice 277;  kontakt do inspektora ochrony danych osobowych audyt@onet.pl; wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GOPS w Raciechowicach zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.do celów niniejszej rekrutacji a wyrażenie zgody jest warunkiem udziału w rekrutacji, przysługuje mi prawo wglądu i żądania usunięcia moich danych osobowych.

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .

d) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie oraz staż pracy.

e) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że :

–  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Raciechowicach” w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do GOPS ) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach, 32- 415 Raciechowice 277.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni w wyniku konkursu mogą odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od daty ogłoszenia informacji o rozstrzygnięci konkursu. Po tym terminie zgłoszenia aplikacyjne zostaną zniszczone.

Informacja o naborze oraz o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach.


                                                                                                    Kierownik

                                                                                           GOPS w Raciechowicach

                                                                                             Barbara Romanczyk

Załączniki:

♦ Kwestionariusz-osobowy

Oswiadczenie-kandydata-o-niekaralnosci

Leave a Comment