Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

„Rodzina zastępcza to też rodzina. I Ty możesz ją stworzyć” Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach będące Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie myślenickim, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

Obecnie na terenie naszego powiatu funkcjonuje 14 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 30 podopiecznych. Niestety to wciąż zbyt mała liczba rodzinnych form pieczy zastępczej, aby zapewnić opiekę i wsparcie dzieciom z powiatu myślenickiego w przypadku niemożności wychowywania się w rodzinach biologicznych. W związku z tym zwracamy się do osób, które mają chęć i gotowość by stworzyć bezpieczne środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci pozbawionych opieki ich własnych rodziców o rozważenie możliwości podjęcia się tej roli.

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Rodzicem zastępczym może zostać każdy, niezależnie od stanu cywilnego:

 • małżonkowie,
 • osoby niepozostające w związku małżeńskim.

Jakie warunki należy spełniać?

Przede wszystkim trzeba mieć pragnienie pracy z dziećmi, gotowość do działania, do podejmowania wyzwań, cierpliwość i ogromne serce. Oczywiście są również wymogi formalne, o których mówi szczegółowo m.in. art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z przepisami rodzicami zastępczymi mogą zostać osoby, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeżeli dotyczy);
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 • posiadają stałe źródło utrzymania (dotyczy rodzin niezawodowych);
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 • zaświadczeniem lekarskim (wystawionym przez lekarza POZ),
 • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia tej funkcji (wystawioną przez psychologa);
 • dodatkowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Więcej informacji na temat rodzicielstwa zastępczego oraz procedury kwalifikowania do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice, tel. 12 274 98 10, 274 98 13,pcpr@myslenicki.pl