DODATEK WĘGLOWY – INFORMACJE

W Gminie Raciechowice realizacją Ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692) zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Raciechowice w Sali Obrad od 18.08.2022 następująco: w poniedziałki w godzinach od 13.00. do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej https://gopsraciechowice.pl w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA oraz Urzędu Gminy Raciechowice https://raciechowice.pl.

Poniżej prezentujemy wniosek do pobrania i wydrukowania:

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy e PUAP
  • papierowo w Urzędzie Gminy Raciechowice w Sali Obrad następująco: w poniedziałek od 13.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8-12.

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamieszczone są pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w GOPS Raciechowice w godzinach 8-15 pod numerem telefonu: 12 3725211.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki: