Zakończyliśmy realizację projektu „Pierwszy dzwonek” na rok szkolny 2015/2016

WykrzyknikGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach zakończył realizację projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ mieszkających na terenie Gminy Raciechowice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

Projekt w całości finansowany był ze środków przekazanych przez Województwo Małopolskie. Wsparciem finansowym w naszej gminie zostało objętych 168 uczniów.

Łączna kwota wypłaconego wsparcia finansowego wyniosła 20 160,00 zł (120,00 zł na każdego ucznia).

Pomoc w ramach programu „Pierwszy dzwonek” przeznaczona była na zakup artykułów edukacyjnych, szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Raciechowice, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 684,00 zł., tj. 150% kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Przez rodzinę wielodzietną 3+ należało rozumieć rodzinę składającą się z rodziców lub rodzica (opiekunów lub opiekuna prawnego) oraz 3 lub więcej dzieci.

Leave a Comment