Wyższe zasiłki

obrazekZasiłki z pomocy społecznej będą wyższe


Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r. Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

– dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
– dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

• kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
• minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się
z 531 zł na 606 zł;
• maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie
z 1 260 zł na 1 335 zł;
• maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł miesięcznie;
• wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

Leave a Comment