Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w gminie Raciechowice

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Raciechowice informuje o przystąpieniu do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Raciechowice.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

  • 1,5 tony do 23 grudnia 2022 r.  – I transza
  • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r. – II transza

Gospodarstwa domowe zainteresowane zakupem węgla w I transzy po cenach preferencyjnych, mogą składać wnioski od dnia 14 listopada 2022 roku (poniedziałek) do dnia 30 listopada 2022 roku oraz dokonać wpłaty na wskazany w punkcie 4 rachunek bankowy w terminie do 10 grudnia 2022 roku.

1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego składa osoba uprawniona do dodatku węglowego:
◦ w formie papierowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach:
▪ od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 – 1530

Za pośrednictwem EPUAP adres ePuap: /raciechowice/skrytka

Prosimy podpisać załącznik z wnioskiem podpisem kwalifikowanym.


2  Informację o pozytywnie zweryfikowanym wniosku oraz konieczności odbioru informacji urząd przekazuje wnioskodawcy telefonicznie lub wiadomością e-mail (podane we wniosku).

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru informacji w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o możliwości jej odbioru.


4. Wnioskodawca po otrzymaniu wiadomości z kwotą wpłaca na poniższy numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Raciechowice należną za węgiel:
Dane do wpłaty: Urząd Gminy Raciechowice, 32-415 Raciechowice 277
nr rachunku: 81 8602 0000 0000 0002 4400 0206
tytuł przelewu: asortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy
Przykład: węgiel orzech – 1,5 tony, Jan Kowalski, 32-415 Raciechowice 555


5. Koszt 1 tony węgla nie będzie przekraczać kwoty 2000 zł brutto i zostanie określony w informacji.


6. Po zaksięgowaniu należności Urząd Gminy Raciechowice wystawi imienną fakturę, którą przekaże do punktu dystrybucji węgla na terenie gminy.


7. Wnioskodawca zostanie poinformowany o możliwym terminie odbioru węgla przez punkt dystrybucji.


Więcej informacji można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerami telefonów:
• +48 12 37 25 210
• +48 12 37 25 211
• +48 12 37 25 206


Wszelkie dodatkowe informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Raciechowice oraz na stronie internetowej GOPS w Raciechowicach.