Stypendium szkolne – informacje

Rodzice ucznia (lub pełnoletni uczeń) otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o zmianie sytuacji w rodzinie, W SZCZEGÓLNOŚCI, GDY NASTĄPIŁA ZMIANA SYTUACJI DOCHODOWEJ RODZINY – np. PODJĘCIE PRACY, UZYSKANIE MACIERZYŃSKIEGO itp. WSZELKIE ZMIANY NALEŻY ZGŁOSIĆ NIEZWŁOCZNIE DO GOPS (W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.12.2021 R.)

Dokumenty (oryginały) potwierdzające poniesione wydatki od 1 lipca 2021 do grudnia 2021 na cele edukacyjne – zgodnie z katalogiem wydatków (w załączeniu), które będą podlegać refundacji  należy dostarczyć do dnia 15 grudnia 2021 r.

W przypadku gdy rodzina poniosła już wydatki i posiada faktury lub rachunki imienne można je już dostarczyć do GOPS.

W przypadku pytań proszę dzwonić: 12 37 25 242.

Załączniki: