Ankieta – diagnoza potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie mieszkań chronionych

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Raciechowice!
 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu diagnozy potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie mieszkań chronionych w Gminie Raciechowice.

Zachęcamy do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania, dziękując tym samym za poświęcony czas!

Przed wypełnieniem ankiety prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczoną informacją dotyczącą mieszkań chronionych:

Zgodnie z art.53 ustawy o pomocy społecznej osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.
 

LINK do ANKIETY

Dziękujemy za współpracę!

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach