Bez kategorii

Bezpieczny i aktywny senior

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło kampanię “Bezpieczny i Aktywny Senior”, mającą na celu uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz możliwościom aktywizacji osób starszych. Kampania m m.in. przeciwdziałać pojawiającym się działaniom prowadzonym na niekorzyść osób starszych (oszustwa, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc wobec osób starszych, dyskryminacja ze względu na wiek i inne).

INFORMACJA POPŻ

INFORMACJA POPŻ

logotypy - pz - 2014-2020

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wytyczne wprowadzające zmianę w kwalifikowaniu osób  do programu pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ.

PODWYŻSZENIU uległo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

– dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1268 zł

– dla  osoby w rodzinie 1028

co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (dotychczasowe kryteria wynosiły: dla osoby samotnej 951 zł, dla osoby
w rodzinie771 zł).

Mieszkańcy gminy Raciechowice zainteresowani uzyskaniem wsparcia w formie żywności, którzy obecnie nie korzystają z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Raciechowicach powinni się zgłosić do tut. Ośrodka w celu  uzyskania skierowania do odpowiedniej instytucji zajmującej się dystrybucją tej żywności.

Załączniki:

Zalacznik nr 5 do Wytycznych 2016 skier-OPS

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – 04.01.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach informuje, że w wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach (ogłoszenie z dn. 04.01.2017 r.) nabór nie został rozstrzygnięty z uwagi na fakt iż jeden z kandydatów nie spełnił wszystkich wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze, a drugi kandydat zrezygnował z podjęcia zatrudnienia.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

/-/ Barbara Romanczyk

Raciechowice, dnia 27 stycznia 2017 r.

 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.
1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

a) obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
b) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna

lub

c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;
5. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
6. posiada co najmniej półroczne doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta rodziny,

2. Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:

1. wysoka kultura osobista,
2. umiejętność podejmowania decyzji,
3. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
4. poczucie odpowiedzialności.
5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
7. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
11. kreatywność, odporność na stres.

Główne zadania asystenta rodziny reguluje Art. 15. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Wymagane dokumenty

1. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
2. list motywacyjny;
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
4. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu);
6. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej;
7. własnoręcznie podpisane oświadczenia (w załączeniu):

– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
– stwierdzające, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

5. Dodatkowe informacje:

1. praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy o pracę – 1/2 etatu;
2. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona, a ponadto asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę Raciechowice;
3. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
4. aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta na stanowisko asystenta rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciechowicach w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2017 roku. w godzinach od 7.30 do 15.30 – oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane;
5. o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie – Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami;
6. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 3725211 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Załączniki do wykorzystania:
Nr 1 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Nr 2 Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze

Raciechowice, dnia 4 stycznia 2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

/-/ Barbara Romanczyk

Konkurs – Wolontariusz Roku

Rusza konkurs na Wolontariusza Roku 2016 – I edycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciechowicach  zaprasza osoby indywidualne  oraz organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze współpracujące
z wolontariuszami do wzięcia udziału w Konkursie „Wolontariusz Roku 2016”.

Konkurs stanowi doskonałą okazję do publicznej prezentacji sylwetek wolontariuszy wyróżniających się w naszej gminie. Umożliwia również promocję i popularyzację wyjątkowych postaw prospołecznych oraz interesujących akcji wolontaryjnych.

Kapituła Konkursu wyłoni 2 Laureatów konkursu (ucznia oraz osobę dorosłą).

Zgłoszenia można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciechowicach  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Termin zgłoszeń upływa 28 października 2016 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Grażyną Szczygieł, tel. (12) 37 25 242.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach programu “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu pomocy osobom w wieku 60+, po przebytej hospitalizacji”.

 

Załączniki:

formularz-zgloszeniowy-wolontariusz-roku-2016

regulamin-konkursu-wolontariusz-2016

 

Informacja dot. zerówki

W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rodzice dzieci urodzonych w 2011 r., którzy ubiegali się o dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
w związku z rozpoczęciem przez  dziecko  rocznego przygotowania przedszkolnego (“zerówka”) w roku szkolnym 2016/2017, proszeni są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciechowicach w terminie do 16 września 2016 r. Jeżeli dziecko urodzone
w 2011 r. uczęszcza do “zerówki” prosimy o dostarczenie stosownego zaświadczenia
z Przedszkola. Brak złożenia zaświadczenia skutkować będzie niewypłaceniem oraz uchyleniem decyzji dot. dodatku z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla tego dziecka.

W załączeniu informacja.

komunikat-cas-dsr-iv-759-2016-gj

SZANSA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY

SZANSA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY

 

W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oferujemy osobom pozostającym bez pracy pomoc w jej znalezieniu.

Wsparcie skierowane jest do osób po 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: limanowskiego, myślenickiego, wadowickiego, oświęcimskiego

 

Naszym głównym celem jest znalezienie zatrudnienia osobom, które chcą zmienić swoją sytuację życiową i podjąć pracę.

W ramach otrzymanych środków możemy zaoferować pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby, np.

  • pomoc doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania

 

  • propozycje ofert pracy lub płatnego stażu

 

  • szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,64 zł/godz.), certyfikat

 

  • płatne staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1 440,00 zł/miesiąc netto)

 

  • pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

 

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

Liczba miejsc ograniczona

Ponadto oferujemy

  • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
  • osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
  • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

 

Paweł Imiołek:  tel. 531 -409 -528, e-mail: p.imiolek@printstudio.com.pl

Magda Plaminiak: tel. 691 -877 -173, e-mail: m.plaminiak@printstudio.com.pl

 

WIĘCEJ NA: www.itk.krakow.pl/naprzeciw-zmianom

praca1 praca2